Eljárásrendi határidők

 

Közlemény a „Vállalkozó Start” Programot érintő eljárásrendi határidőkkel kapcsolatban

 

Az eljárásrendi határidők változásáról a COVID-19 járványhelyzet által okozott nehézségek miatt a decemberi ünnepi időszak munkaszüneti napjainak figyelembe vételével a „Vállalkozó Start” Programot érintő alábbi Közleményt adjuk ki.


Üzleti tervek (ÜT) bírálata

Üzleti terv benyújtása: a képzési tanúsítvány megszerzését követő 2 héten belül állítjuk át a Vállalkozó Start oldalán található személyes fiókjának státuszát „3.4 Üzleti tervet benyújthat” státuszra. Az üzleti terv benyújtásának idejét Ön szabadon megválaszthatja 2021. február 28-ig bezárólag. 

A bírálatra benyújtott üzleti tervek bírálata folyamatos, a 2020. december 1. előtt bírálatra beküldött üzleti tervek bírálatát 2021. január 15-ig, a 2020 decemberében bírálatra beérkezett üzleti tervek bírálatát 2021. március 1-ig lezárjuk, vagy kiküldjük a szükséges hiánypótlást. 

Az üzleti terv jóváhagyását követően minden résztvevőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van a tervezett, vagy megalapított vállalkozásáról, amelynek a Vállalkozó Start oldalán található személyes fiókjában, a megjelenő „Vállalkozás” menüpontban kell eleget tennie az üzleti terv jóváhagyását követően 10 napon belül (függetlenül attól, hogy mikor alapítja meg a vállalkozását).

Vállalkozások megalapítása

A COVID-19 járványhelyzet gazdasági hatásai miatt az üzleti tervek jóváhagyását követően a vissza nem térítendő támogatást igénylő vállalkozások megalapítása legkésőbb 2021. május 1-ig halasztható. Társas vállalkozások bejegyzését érdemes 2021. április 15-ig elindítani, hogy a bejegyzés május 1-ig mindenképpen megtörténjen!

A támogatást igénylő vállalkozásokat továbbra is kizárólag az üzleti terv jóváhagyásának napján, vagy azt követően lehet megalapítani, az ÜT-jóváhagyásról szóló értesítéstől 2021. május 1-ig bármelyik hónap bármely napján. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a megalapítás hónapjától kezdve adózási kötelezettség áll fenn.

Az üzleti terv jóváhagyását megelőzően megalapított vállalkozások nem részesülhetnek vissza nem térítendő támogatásban! A vállalkozást a jóváhagyott üzleti tervet figyelembe véve kell elindítani.


Támogatási Kérelmek elbírálása

A támogatási kérelmet a vállalkozás megalapítását (társas vállalkozások esetén a hatályba lépett létesítő okirat keltezését) követően javasolt mielőbb, lehetőség szerint 2021 május elejéig benyújtani a vallalkozostart.hu honlapon szereplő Felhívásban foglaltak szerint.

A Támogatási Kérelmet a vállalkozás megalapítását követő 90 napon belül érvényesen be kell nyújtani! A regisztrációt követően a támogatási kérelem részt ki kell tölteni, ellenőrizni, véglegesíteni. A beküldésről e-mailes visszaigazolást küldünk, majd 10 napon belül visszaigazoljuk a befogadást.

A COVID-19 járványhelyzet által okozott nehézségek miatt a Támogatási kérelmek elbírálását 60 napon belül tudjuk vállalni, mely időszak alatt a támogatói döntés megszületik, amennyiben nincs szükség hiánypótlásra, illetve az üzleti tervben szereplő költségvetési tábla (Cash-flow 1-2. év munkalap) alapján a projekt támogatható. Amennyiben az üzleti terv költségvetési táblája hiánypótlásra szorul, az üzleti terv korrekciójára a bírálatot végző partnerünket kérjük fel, ők keresik meg a vállalkozót a már elfogadott üzleti terv mielőbbi korrekciója érdekében.

Az üzleti terv korrekciója vagy egyéb hiánypótlás megküldése esetén a támogatási kérelmek bírálati időtartama meghaladhatja a 60 napot. Az adott időszakban beadott támogatási kérelmek közül azok bírálatát kezdjük meg először, ahol a projektidőszak már megkezdődött.

Javasoljuk, hogy a gyorsabb bírálat érdekében a támogatási kérelem benyújtásakor figyeljenek az alábbiakra:

 • a vállalkozásra vonatkozó megadott adatoknak pontosan meg kell egyezni a nyilvántartásban szereplő hatályos adatokkal (társas vállalkozás: www.e-cegjegyzek.hu, egyéni vállalkozók nyilvántartása: www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo)!
 • egyéni vállalkozók figyeljenek arra, hogy ha több tagból áll a nevük, a nyilvántartás szerint a teljes nevüket adják meg, és
 • egyéni vállalkozás esetén a támogatási kérelemben, és a Forrástárban a regisztráció során minden esetben a nevük után szerepeltessék az e.v. vagy az egyéni vállalkozó megjelölést!
 • mindig a legutolsó jóváhagyott, korrekció esetén a korrekciózott üzleti tervet kell excel formátumban feltölteni a támogatási kérelem mellékleteként! Mivel figyeljük a pontos egyezést, érdemes a vallalkozostart.hu oldalon a Felhasználói fiókból letölteni a legutolsó üzleti tervet, majd azt megnyitás és változtatás nélkül feltölteni a Forrástárba.

A támogatói döntést követően történik meg a Támogatói Okirat kiküldése, majd annak pályázó részéről történő elfogadását (hatályba lépés) követően a Felhívásban előírt feltételek teljesülése esetén 15 napon belül történik meg a támogatási Előleg átutalása a vállalkozás elkülönített számlájára.


Támogatási időszak (támogatott projekt) megkezdése

A Támogatási időszak (projektidőszak) megkezdhető

 • a vállalkozás megalapításának napján, amennyiben a vállalkozás megalapítása (társas vállalkozások esetén a hatályba lépő létesítő okirat dátuma) a hónap első napjára esik,

  vagy
 • a vállalkozás megalapítását követő bármelyik hónap első napján, de legkésőbb 2021. május 1‑jén.

A Támogatási időszak (projektidőszak) megkezdése a Támogatási kérelem elbírálását megelőzően saját felelősségre, a vállalkozó saját kockázatára történik, hiszen ebben az esetben a vállalkozó még nem rendelkezik a támogatási előleggel. A támogató döntést nem befolyásolja, hogy a vállalkozó a döntést megelőzően saját felelősségre megkezdte-e a projektidőszakot.

Mikor érdemes megalapítani a vállalkozást, és mikor érdemes megkezdeni a projektidőszakot?

A vállalkozást az üzleti terv jóváhagyását követően meg lehet alapítani, figyelembe véve, hogy a járványhelyzet miatti gazdasági környezetben érdemes-e halasztani legkésőbb 2021. április végéig a vállalkozásindítást. A legtöbben a vállalkozást a hónap első napján jegyeztetik be, mivel a bejegyzéstől az adófizetési kötelezettség is elindul, KATA-sok esetén a KATA-adót is be kell fizetni.

A projektidőszak megkezdése természetesen eltérhet a vállalkozás megalapításának dátumától és a Támogatási Kérelem benyújtásának időpontjától.

A projektidőszakot akkor érdemes a vállalkozás bejegyzése után (adott hónap első napján) megkezdeni, ha a vállalkozás rendelkezik saját forrással a betervezett eszközök, szolgáltatások finanszírozására, hiszen a fenti eljárásrendi határidőket figyelembe véve a támogatási előleg megérkezése a kérelem benyújtását követő 60‑90. nap körül várható. Amennyiben a vállalkozás egyáltalán nem rendelkezik induló tőkével, célszerű a támogatási időszak kezdeteként a kérelem beadását követő második-harmadik hónap első napját megadni, figyelembe véve, hogy az adott időszakban beadott támogatási kérelmek közül azok bírálatát kezdjük meg először, ahol a projektidőszak már megkezdődött.

Bevételi elvárások teljesülése

A Fenntartási kötelezettségek bevételre vonatkozó előírása a Felhívás szerint:

„A projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1 000 000 Ft-ot.”

A fenti kötelezettség teljesüléséről a Fenntartási jelentésben kell beszámolni, a kifizetések ütemezését nem ez határozza meg.

A 2021. január 1-jén, vagy azt megelőzően megkezdett projektek támogatási időszaka 2021-ben zárul, így a Felhívás szerint nekik a 2021-es naptári évben kell majd teljesíteniük a fenti 1 000 000 Ft-os realizált nettó (ár)bevételre vonatkozó kötelezettségüket!

A 2021. február 1-jén vagy azt követően megkezdett projektek támogatási időszaka 2022-ben zárul, így a Felhívás szerint nekik a 2022-es naptári évben kell majd teljesíteniük a fenti 1 000 000 Ft-os realizált nettó (ár)bevételre vonatkozó kötelezettségüket!

KATA-s vállalkozások esetén azonban függetlenül a naptári évtől a projektidőszakban (projekt kezdetétől számított 12 hónap) kell teljesíteni a személyi jellegű költségek elszámolásához jogszabály szerint szükséges bevételi elvárást, ami a projektidőszak 12 hónapja alatt összesen legalább 5 445 000 Ft.


Mentorálás

A mentori szolgáltatás 2021 januárjától minden projektjét megkezdett vállalkozás számára igénybe vehető. A mentorálásra jelentkezés módjáról a vallalkozostart.hu oldalon a Felhasználói fiókjában a megfelelő státuszba kerülést követően e-mailben küldünk értesítést.

 

Beszámolók benyújtása

A Felhívásban előírt beszámolási kötelezettség (szakmai és pénzügyi beszámolók) teljesítése COVID-19 járványhelyzet által okozott nehézségek miatt - a decemberi ünnepi időszak munkaszüneti napjait is figyelembe véve - az alábbi ütemezés szerint történik:

 • projektidőszakot 2020. augusztus, szeptember, október és november 1-jén megkezdőknek az első időközi beszámolót legkésőbb 2021.02.28-ig kell benyújtaniuk.
 • projektidőszakot 2020. december 1-jén vagy azt követően megkezdőknek az első időközi beszámolót a Felhívás szerinti ütemezés szerint kell benyújtaniuk.

Kelt, 2021.01.11.A „Vállalkozó Start” Programot érintő további, korábban kiadott eljárásrendi határidők:

 

A pályázóra vonatkozó általános határidők (amennyiben nincs egyéni, eseti határidő meghatározva)

 • Adatszolgáltatás: bármilyen rendszerben megadott adat változását 5 munkanapon belül be kell jelenteni abban a rendszerben, ahol azokat megadta.
 • Hiánypótlások: a határidő a hiánypótlások kiküldésekor kerül meghatározásra és megküldésre.

A Támogatóra és Szolgáltató partnereire vonatkozó határidők

Kompetenciamérés eredményének közlése: a szóbeli és írásbeli kompetenciamérést követő 30 nap

Üzleti terv elbírálása: a Vállalkozó Start oldalán található személyes fiókba feltöltéstől számított 60 napon belül.

A hiánypótlások ideje a határidőket felfüggeszti, vagyis a hiánypótlás kiküldése és annak befogadása között eltelt napok számával meghosszabbodik az eljárás. A hiánypótlásokra kapott határidő a hiánypótlások közlésével egyidőben kerül meghatározásra.


Kelt, 2020.11.10.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Programba Vonási Szerződés aláírására vonatkozó eljárásrend 2020. július 01-től.

Vállalkozás megalapítása, Regisztráció a támogatáskezelő felületen

Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény